Quảng cáo top web
 

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY

Căn cứ

Bộ luật Dân sự năm 2015;
Luật Thương mại năm 2005;
Các quy định pháp luật khác có liên quan;
Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng cho thuê máy photocopy (sau đây gọi là Hợp đồng) với các nội dung sau:

**Điều 1. **Định nghĩa

Bên cho thuê: Là Công ty/Tổ chức/cá nhân cung cấp máy photocopy cho Bên thuê sử dụng.
Bên thuê: Là Công ty/Tổ chức/cá nhân sử dụng máy photocopy do Bên cho thuê cung cấp.
Máy photocopy: Là máy photocopy thuộc sở hữu của Bên cho thuê và được Bên thuê sử dụng theo Hợp đồng này.
**Điều 2. **Điều khoản chung

Thời hạn thuê: Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...
Địa điểm giao, nhận máy photocopy:
Địa điểm giao máy: ...
Địa điểm nhận máy: ...
Phương thức thanh toán:
Bên thuê thanh toán tiền thuê máy photocopy cho Bên cho thuê theo định kỳ hàng tháng.
Số tiền thanh toán hàng tháng được tính theo công thức sau: Số tiền thanh toán hàng tháng = Giá thuê máy photocopy / Số ngày thuê
Giá thuê máy photocopy:
Giá thuê máy photocopy được tính theo đơn giá tiền thuê máy photocopy/ngày và số ngày thuê.
Đơn giá tiền thuê máy photocopy/ngày được thỏa thuận giữa hai bên.
Trách nhiệm của Bên cho thuê:
Cung cấp máy photocopy đúng chủng loại, mẫu mã, số lượng như đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
Bảo dưỡng, sửa chữa máy photocopy trong thời gian thuê nếu máy photocopy bị hư hỏng do lỗi kỹ thuật.
Trách nhiệm của Bên thuê:
Sử dụng máy photocopy đúng mục đích và theo hướng dẫn của Bên cho thuê.
Chịu trách nhiệm về các hư hỏng do lỗi của Bên thuê gây ra.
Thanh toán đầy đủ tiền thuê máy photocopy cho Bên cho thuê đúng hạn.
**Điều 3. **Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

Hết thời hạn thuê theo thỏa thuận.
Bên thuê vi phạm các điều khoản của Hợp đồng.
Bên cho thuê chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.
**Điều 4. **Các trường hợp khác

Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa hai bên. Trường hợp không thể thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ

 


Tag:

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng