Quảng cáo top web
 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Căn cứ

Bộ luật Dân sự năm 2015;
Luật Thương mại năm 2005;
Các quy định pháp luật khác có liên quan;
Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng mua bán (sau đây gọi là Hợp đồng) với các nội dung sau:

**Điều 1. **Định nghĩa

Bên bán: Là Công ty/Tổ chức/cá nhân bán hàng hóa cho Bên mua.
Bên mua: Là Công ty/Tổ chức/cá nhân mua hàng hóa của Bên bán.
Hàng hóa: Là hàng hóa thuộc sở hữu của Bên bán và được Bên mua mua theo Hợp đồng này.
**Điều 2. **Điều khoản chung

Tên hàng hóa: ...
Số lượng hàng hóa: ...
Đơn giá hàng hóa: ...
Thành tiền: ...
Phương thức thanh toán:
Bên mua thanh toán tiền mua hàng hóa cho Bên bán theo phương thức ...
Thời hạn thanh toán: ...
Địa điểm giao hàng: ...
Thời hạn giao hàng: ...
Trách nhiệm của Bên bán:
Giao hàng hóa đúng chủng loại, mẫu mã, số lượng, chất lượng như đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
Cung cấp đầy đủ các giấy tờ, chứng từ liên quan đến hàng hóa.
Chịu trách nhiệm về các hư hỏng, mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
Trách nhiệm của Bên mua:
Thanh toán tiền mua hàng hóa cho Bên bán đúng hạn.
Nhận hàng hóa đúng số lượng, chất lượng như đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
Chịu trách nhiệm về các hư hỏng, mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
**Điều 3. **Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

Hết thời hạn mua bán theo thỏa thuận.
Bên mua vi phạm các điều khoản của Hợp đồng.
Bên bán chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.
**Điều 4. **Các trường hợp khác

Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa hai bên. Trường hợp không thể thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

 


Tag:

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng