Quảng cáo top web
 

HỢP ĐỒNG THANH LÝ

HỢP ĐỒNG THANH LÝ

Căn cứ

Bộ luật Dân sự năm 2015;
Luật Thương mại năm 2005;
Các quy định pháp luật khác có liên quan;
Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng thanh lý (sau đây gọi là Hợp đồng) với các nội dung sau:

**Điều 1. **Định nghĩa

Bên thanh lý: Là Công ty/Tổ chức/cá nhân thanh lý tài sản.
Bên nhận thanh lý: Là Công ty/Tổ chức/cá nhân nhận thanh lý tài sản.
Tài sản thanh lý: Là tài sản thuộc sở hữu của Bên thanh lý và được Bên nhận thanh lý thanh lý theo Hợp đồng này.
**Điều 2. **Điều khoản chung

Tên tài sản thanh lý: ...
Số lượng tài sản thanh lý: ...
Giá thanh lý tài sản: ...
Phương thức thanh toán:
Bên nhận thanh lý thanh toán tiền thanh lý tài sản cho Bên thanh lý theo phương thức ...
Thời hạn thanh toán: ...
Địa điểm giao tài sản thanh lý: ...
Thời hạn giao tài sản thanh lý: ...
Trách nhiệm của Bên thanh lý:
Cung cấp tài sản thanh lý đúng chủng loại, mẫu mã, số lượng, chất lượng như đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
Chịu trách nhiệm về các hư hỏng, mất mát tài sản thanh lý trong quá trình giao tài sản.
Trách nhiệm của Bên nhận thanh lý:
Thanh toán tiền thanh lý tài sản cho Bên thanh lý đúng hạn.
Nhận tài sản thanh lý đúng số lượng, chất lượng như đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
Chịu trách nhiệm về các hư hỏng, mất mát tài sản thanh lý trong quá trình vận chuyển.
**Điều 3. **Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

Bên thanh lý và Bên nhận thanh lý đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng.
Bên thanh lý và Bên nhận thanh lý thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.
Một trong hai bên vi phạm các điều khoản của Hợp đồng và không khắc phục được trong thời gian quy định.
**Điều 4. **Các trường hợp khác

Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa hai bên. Trường hợp không thể thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN THANH LÝĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THANH LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngoài các điều khoản cơ bản nêu trên, Hợp đồng thanh lý có thể bổ sung thêm các điều khoản khác như sau:

Điều khoản về bảo hành tài sản thanh lý: Bên thanh lý có trách nhiệm bảo hành tài sản thanh lý trong thời gian ...
Điều khoản về phạt vi phạm hợp đồng: Bên vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt vi phạm theo quy định của Hợp đồng.
Điều khoản về giải quyết tranh chấp: Bên vi phạm hợp đồng sẽ bị phạt vi phạm theo quy định của Hợp đồng.
Lưu ý khi ký kết Hợp đồng thanh lý:

Thỏa thuận rõ ràng về tên tài sản thanh lý, số lượng tài sản thanh lý và giá thanh lý tài sản: Bên thanh lý cần lưu ý các thông tin này để đảm bảo giá thanh lý hợp lý.
Thỏa thuận rõ ràng về phương thức thanh toán: Bên nhận thanh lý cần lưu ý thời hạn thanh toán phù hợp với khả năng tài chính của mình.
Thỏa thuận rõ ràng về địa điểm giao tài sản thanh lý: Bên nhận thanh lý cần lưu ý địa điểm giao tài sản thuận tiện cho việc nhận tài sản.
Thỏa thuận rõ ràng về thời hạn giao tài sản thanh lý: Bên nhận thanh lý cần lưu ý thời hạn giao tài sản phù hợp với nhu cầu sử dụng


Tag:

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng